Logo Santander Bank Polska Private Banking Zaloguj się
 

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Inwestowanie w fundusze otwarte jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą pomnażać swoje oszczędności, ale wolą powierzyć to zadanie ekspertom. Ta łatwa i popularna forma inwestowania, pozwala na osiąganie atrakcyjnych zysków, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wyboru i dostosowania stopnia ryzyka, horyzontu, przedmiotu oraz waluty inwestycji do indywidualnych preferencji.

Fundusze inwestycyjne Santander TFI

Klienci Bankowości Osobistej mają możliwość lokowania środków w ramach funduszy inwestycyjnych min. zarządzanych przez podmiot z Grupy Santander, tj. 13 subfunduszy Fundusz Santander FIO oraz 16 subfunduszy Fundusz Santander Prestiż. Zostały one sklasyfikowane w 4 kategorie subfunduszy: Konserwatywne, Stabilne, Dynamiczne, Akcyjne.

Fundusze Santander to szeroki wybór subfunduszy reprezentujących zróżnicowane strategie inwestycyjne pod kątem klasy aktywów oraz potencjalnego zysku i ryzyka.
Za dokonywanie inwestycji odpowiada jeden z najlepszych w Polsce zespołów specjalistów od rynków finansowych.

W jego skład wchodzą:

  • dyrektor inwestycyjny;
  • 6 zarządzających;
  • 8 analityków oraz;
  • 3 dealerów.

Pod koniec września 2018 roku zespół inwestycyjny Santander TFI S.A. liczył 8 doradców inwestycyjnych.

W ramach funduszy inwestycyjnych Santander TFI starannie dobieramy takie inwestycje, które naszym zdaniem mają największe szanse na satysfakcjonujące wyniki. Inwestujemy w akcje, obligacje, instrumenty pieniężne notowane na rynku polskim i zagranicznym. Wybierając Fundusze Santander TFI dołączysz do wyjątkowego grona inwestorów, którzy dysponują możliwościami trudno osiągalnymi dla indywidualnych inwestorów.
Nabywanie funduszy inwestycyjnych Santander TFI jest wyjątkowo proste, zakup funduszy sfinalizujesz poprzez Santander online, a jeżeli wolisz kontakt ze swoim Prywatnym Bankierem, możesz zakupić wybrane fundusze w oddziale.

Fundusze inwestycyjne Santander

Fundusze inwestycyjne Santander: Santander Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO zarządzanych przez Santander TFI S.A. Nabywanie i zbywanie jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych jest możliwe po uprzednim zawarciu z Bankiem stosownej umowy. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące Funduszy oraz czynniki ryzyka znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIDI) oraz prospektach informacyjnych dostępnych na stronie SantanderTFI.pl. Rodzaje i wysokość opłat obowiązujących w Funduszach Santander znajdują się w tabelach opłat zamieszczonych na stronie SantanderTFI.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Klasyfikacja subfunduszy jest uzależniona od parametrów wskazanych przez Santander TFI S.A. w KIDI oraz prospekcie informacyjnym. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej czy rekomendacji, ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Santander TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 listopada 2010 r. pod numerem RFi 589. Fundusz ma siedzibę w Poznaniu, plac Władysława Andersa 5, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarządzany przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 5 listopada 2010 roku pod numerem RFi 578. Fundusz ma siedzibę w Poznaniu, plac Władysława Andersa 5, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarządzany przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Oferta TFI współpracujących z Santander Private Banking

Fundusze inwestycyjne otwarte

Klientom Private Banking dajemy również dostęp do oferty polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez renomowane międzynarodowe instytucje finansowe. Tak szeroka oferta daje swobodę doboru funduszu zgodnie z własnymi preferencjami oraz pozwala na realizację zróżnicowanych planów inwestycyjnych.
Dla jeszcze większej wygody stworzyliśmy bezpłatną platformę informacyjną dotyczącą funduszy inwestycyjnych – Santander NAVI.

Santander NAVI umożliwia dostęp do:

  • notowań i wyników;
  • informacji o TFI i o produktach,
  • prezentacji funduszy na tle grupy porównawczej;
  • porównania wyników kilku funduszy w określonym czasie ich działalności;
  • opisów polityk inwestycyjnych czy wysokości opłat;
  • dokumentów i regulacji.

Zakup funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Santander NAVI jest wyjątkowo prosty – wystarczy zbudować własny model alokacji aktywów lub wybrać z kilku zaproponowanych. Finalizacja transakcji może odbyć się poprzez Santander online lub podczas spotkania z Prywatnym Bankierem w oddziale.

Poznaj fundusze w Santander Navi

9 listopada 2018 r. Santander Bank Polska S.A. przejął wydzieloną część Deutsche Bank Polska S.A. Od tego dnia obsługa funduszy inwestycyjnych wskazanych na platformie internetowej Santander Navi jest świadczona we wskazanych oddziałach Santander Bank Polska S.A., zgodnie z listą:

Dowiedz się więcej o Santander Navi